GDPR

Dataskyddspolicy

Svensk Webbhandel AB hanterar personliga uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Syftet med denna dataskyddspolicy är att säkerställa att Svensk Webbhandel AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Genom att du valt att kontakta Svensk Webbhandel AB och aktivt inlett ett samarbete med Svensk Webbhandel AB godkänner du Svensk Webbhandel ABs dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Svensk Webbhandel AB använder dina personuppgifter till att delge dig löpande information och erbjudanden utifrån Svensk Webbhandel ABs verksamhet.

Du ska kunna känna dig säker på att Svensk Webbhandel AB har en korrekt och säker hantering och att Svensk Webbhandel AB aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som Svensk Webbhandel AB inte får.
Det är Svensk Webbhandel ABs målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy är förankrad hos alla Svensk Webbhandel ABs medarbetare.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person.

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och den relation Svensk Webbhandel AB har till dig. 

Den typ av personuppgifter som Svensk Webbhandel AB kan spara är till exempel:

Direkt identifierade personuppgifter:

 • Namn
 • Faktura & leveransadresser
 • E-postadresser
 • Mobil- & Telefonnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande information:

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll
 • Foton

Relaterad information

 • Detaljer och inställningar för inloggning och hantering av Svensk Webbhandel ABs system
 • Cookies
 • Google Analytics

Hur samlas personuppgifter in?

Du tillhandahåller själv, direkt eller indirekt, dina personuppgifter till oss genom att ta kontakt med Svensk Webbhandel AB via exempelvis telefon, e-post, brev, webben, säljarbesök/kontakt, sociala medier och/eller olika evenemang.

I de fall Svensk Webbhandel AB tar en första kontakt med dig eller om särskilda behov föreligger kan nya samt kompletterande personuppgifter om dig inhämtas från annan källa såsom t.ex. folkbokföringsregistret, kreditupplysningsföretag eller liknande allmänt kända källor.

Vid kontakt med Svensk Webbhandel AB i din yrkesroll intygar du att du har rätt att företräda ditt företag och binda detta till debitering av Svensk Webbhandel ABs tjänster och produkter enligt våra betalnings- och faktureringsvillkor.

Vid val av att lägga till fler personer, d v s om du anmäler andra personer utöver dig själv från ditt företag, intygar du att du har rätt att företräda den personen och lämna dennes personuppgifter till oss för behandling enligt vår datapolicy.

Svensk Webbhandel AB värnar om din integritet och samlar inte in fler personuppgifter än Svensk Webbhandel AB behöver för att kunna erbjuda dig utnyttja våra tjänster och produkter samt ingå avtal med Svensk Webbhandel AB.

Vad händer med dina personuppgifter?

Svensk Webbhandel AB lagrar alla personuppgifter som är nödvändiga för att kunna ingå avtal och fullfölja de uppdrag vi avtalat med dig och för att identifiera dig och den relation Svensk Webbhandel AB har till dig. Svensk Webbhandel ABs syfte är att därigenom så effektivt som möjligt tillhandahålla, utföra, hantera, debitera och förbättra våra tjänster och produkter gentemot våra befintliga och nya kunder samt kunna upprätthålla kontakt för information, utveckling och supporthantering.

Svensk Webbhandel AB kan även använda dina kontaktuppgifter till att informera om erbjudanden, nyheter, tips eller på olika sätt undersöka hur nöjda ni är med de tjänster och produkter ni utnyttjat hos Svensk Webbhandel AB.

Vill du inte ha den sortens information kan du kontakta Svensk Webbhandel AB på kontakt@svenskwebbhandel.se eller avregistrera dig i samband med de utskick du får.

Tillhandahålls inte kompletta personuppgifter på begäran kan inte avtal slutas mellan dig och Svensk Webbhandel AB.

Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

 • Avtal, genomförande och fakturering - Avtal
 • Ta betalt för tjänster och produkter - Rättslig förpliktelse
 • Informera om Svensk Webbhandel AB och dess tjänster samt produkter - Intresseavvägning
 • Marknadsföra Svensk Webbhandel AB med exempel från din verksamhet - Samtycke
 • Marknadsföring och försäljning - Intresseavvägning

Hur lång tid sparas mina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till Svensk Webbhandel AB ger du ett medgivande till Svensk Webbhandel AB att registrera, lagra samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamålen. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, till exempel bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

Svensk Webbhandel AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för respektive syfte och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Svensk Webbhandel AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, då till exempel om det pågår en juridisk process.

Kommer mina personuppgifter delas vidare?

Svensk Webbhandel AB förbinder sig att inte vidarebefordra dina registrerade personuppgifter till annan part än de samarbetspartners eller leverantörer vi använder för att kunna utföra och fullgöra de uppdrag och skyldigheter Svensk Webbhandel AB avtalat med dig eller i annan utsträckning förutsatt att Svensk Webbhandel AB är skyldiga att göra så enligt lag.

Debitering

Svensk Webbhandel AB kan kontrollera kunder hos kreditupplysningsbolag, för att kunna analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden. Kunden läggs in där för att Svensk Webbhandel AB ska kunna fortsätta sälja varor/tjänster till kunden, så att Svensk Webbhandel AB får reda på om det skulle hända något med kunden som förändrar betalningsmöjligheterna.

Bank- och kreditkortsföretag kan också få tillgång till personuppgifter vid betalningar.

Google Analytics

Eftersom Svensk Webbhandel AB använder Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtomkring i världen. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google.

Mailchimp

Svensk Webbhandel AB använder en extern lösning för distribution av nyhetsbrev. När du blir kund hos Svensk Webbhandel AB registreras din angivna e-postadress som mottagare av vårt nyhetsbrev i vårt konto hos Mailchimp. Egen anmälan till Svensk Webbhandel ABs nyhetsbrev sker via vår webbplats svenskwebbhandel.se. Genom att anmäla dig och ange dina e-postuppgifter godkänner du att dina personuppgifter får lagras hos Mailchimps enligt deras riktlinjer och användas för Svensk Webbhandel ABs syften i enlighet med Svensk Webbhandel ABs datapolicy. Du kan närsomhelst avregistrera dig som mottagare av nyhetsbrev hos Mailchimp genom att använda länken i våra utskick. 

Hotjar

Svensk Webbhandel AB använder Hotjar för att slumpvis spåra besökares beteendemönster på svenskwebbhandel.se. Detta gör vi i syfte att förbättra och vidareutveckla våra produkter. All data och statistik som samlas in genom Hotjar lagras enligt Hotjars riktlinjer under ett anonymt ID och kan inte spåras till dina personuppgifter. 

Cookies

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och uppdatera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Svensk Webbhandel AB använder cookies för att underlätta analyser av trafiken samt skapa en bättre användarupplevelse på våra webbsidor. Det kan till exempel innebära att Svensk Webbhandel AB sparar historisk information från de sidor som tidigare besökts.

Specifik information om lagring och hantering av cookies vid användning av vår webbplats presenteras för godkännande i samband med ditt första besök hos svenskwebbhandel.se.

Inloggningsuppgifter hos Svensk Webbhandel

Dina privata inloggningsuppgifter till Svensk Webbhandel ABs produkter ska hanteras som en värdehandling och bör skyddas. Dessa får inte lämnas ut till annan än sådan person som äger rätten att hantera den för er räkning.

Var behandlas mina personuppgifter?

Svensk Webbhandel AB strävar efter att skydda dina personuppgifter och Svensk Webbhandel AB hanterar endast den specifika information som behövs för tillfället av de personer som behöver den.

Svensk Webbhandel AB vidtar de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Svensk Webbhandel AB strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dessa i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Svensk Webbhandel AB kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Mina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, på begäran få ut vilken information Svensk Webbhandel AB har registrerad om dig. Du har även möjlighet att korrigera eventuella fel samt begära radering av dina uppgifter om de inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Svensk Webbhandel AB inte kan radera dina uppgifter. Sådant krav kan t ex vara bokförings- och skattelagstiftning eller lagar om konsumenträtt.

Kontakta Svensk Webbhandel AB gällande GDPR

Om du anser att Svensk Webbhandel AB hanterar dina personuppgifter felaktigt tar Svensk Webbhandel AB gärna emot synpunkter och förbättringsförslag. Då mailar du till gdpr@svenskwebbhandel.se och märker meddelandet med "Att: Dataskyddsombud" alternativ skickar ett brev till:

Svensk Webbhandel AB
Att: Dataskyddsombud
Faluvägen 29
813 34 HOFORS

Eftersom det är viktigt att Svensk Webbhandel AB inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift bifogas.

Ni kan också alltid kontakta datainspektionen@datainspektionen.se om ni har invändningar mot hur era personuppgifter behandlas.

Ändring av data- & integritetspolicy

Ändring av integritetspolicyn kan ske när som helst. Den senaste versionen ligger alltid tillgänglig på Svensk Webbhandel ABs hemsida, www.svenskwebbhandel.se/gdpr

Svensk Webbhandel ABs dataskyddspolicy uppdaterades senast 2019-05-03.

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp